/header.png

Český svaz včelařů

Chov včel a produkce medu či medoviny patří mezi opravdu starou lidskou činnost. Historici jsou schopni doložit včelaře i 10 000 let staré, na našem území má včelaření a brtnictví dlouhou a slavnou tradici, kdy se při medových trzích český med vyvažoval zahraničním kořením. Zvláště v osmnáctém století moravští včelaři a biologové v tehdejší Monarchii prosluli kvalitou produkce medu. Proto není divu, že se u nás včelařství stále drží a těší se velké oblibě. Již dříve na našem území existovalo několik spolků a institucí spravující včelaření. Dnes tuto roli převzalo občanské sdružení Český svaz včelařů (ČSV), které jako své členy sdružuje chovatele včel, ať to jsou fyzické či právnické osoby. Sdružuje ale také pouhé příznivce včelařství.

Zde si povíme něco více o tomto svazu a přiblížíme si jej. Český svaz včelařů vznikl dne 22. Června 1990, kdy byl na Ministerstvu vnitra České republiky registrován pod č. j. VSP/1-1463/90-R. Za více jak dvacet let toto sdružení má přes 46 000 aktivních členů, což činí dle odhadů ministerstva 95% podíl na všech včelařích na území Čech a Moravy. Tito včelaři chovají přibližně kolem půl milionu včelstev, cože představuje více jak 97 % celkového počtu. Není divu, že s takovými čísly jsou čeští a moravští včelaři považováni za nejvíce organizované včelaře na celém světě.

Český svaz včelařů si za hlavní úkoly své činnosti klade hlavně péči o růst odbornosti svých členů. Dále se snaží kladně působit na mládež ve smyslu jejího získávání pro chovatelskou činnost a osvětu ohledně včel. ČSV také spolupráce se zákonodárnými a výkonnými státními orgány, vládními institucemi a nevládními organizacemi čímž brání své členy, jelikož jedinec ničeho nezmůže. Touto spíše politickou činností se ČSV snaží zajišťovat legislativní kroky, které povedou k podpoře včelařství, výzkumu chování a onemocnění včelstev. Sdružení se také snaží udržet a podpořit dobrý zdravotní stav včelstev a upozorňuje na opylovací funkci včel jako na nenahraditelnou přírodní aktivitu. Dále pečuje a chrání oblasti zdrojů snůšky a snaží se pomáhat nemocemi či přírodními živly poškozeným včelařům. Tyto veškeré činnosti jsou pro pořádek řízeny dle stanov Českého svazu včelařů, které jsou základním programovým dokumentem tohoto družení.

Český svaz včelařů má ve světě skutečně zvučné jméno a pro své vynikající výsledky dosažené v zajišťování zdraví včelstev a také za účinnou metodiku prevence proti šíření nemocí včel je skutečně uznáván a jeho postupy často fungují jako vzory pro jiné svazy včelařů.

Nakonec ještě poznamenáme, že znak Českého svazu včelařů je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka. Stejně tak pod ochranu úřadu spadá i jeho název a jeho zkratka.

Svépomocný fond ČSV

Již od 1. 1. 1970 je zřízen samostatný účelový fond, který primárně slouží k ochraně včelařského majetku, dále se z něj čerpají finance na krytí odpovědnosti za škody, které zavinili členové ČSV v souvislosti se včelařením. Z fondu je možno čerpat (při dodržení zásad) v následujících případech:

1)      ke zmírnění škod vzniklých na včelstvech, včelařských zásobách, úlech a dalším příslušenství, včelařských stavbách a zařízeních

2)      v případech, kdy škodu by byl povinen nahradit člen svazu nebo jeho rodinný příslušník, pokud včelařskou činnost prováděl pro člena svazu, protože ji zavinil v souvislosti s včelařským provozem

3)      na náhradu soudních a právních nákladů, které je člen svazu povinen zaplatit podle soudního rozhodnutí ve sporech vedených v jeho zastoupení nebo proti němu v souvislosti s chovem včel, pokud právní pomoc a ochranu převzal svaz

Výhodou tohoto fondu je, že se z něj dají čerpat finance na podporu revitalizací z téměř všech škod, které byly zaviněny na včelařském majetku členů svazu. Z fondu se může hradit škoda způsobena živlem, cizím pachatelem, při dopravě nebo při kočování včelstev – to vše ale pouze pod podmínkou, že byla prokazatelně dodržena metodika ošetřování včelstev. Škody se nenahrazují, pokud k nim došlo úmyslem včelaře, zvěří či následkem chemického postřiku.

Pokud člen ČSV stojí o finanční náhrady z tohoto fondu, musí škodu okamžitě hlásit na místním ZO ČSV (základní organizace).

Jak začít včelařit - informace o včelařství, vytvořeno za pomoci CloudAccess.net